Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1.
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności Wykład 8 Zaliczenie na ocenę 2
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego Ćwiczenia 16 Egzamin pisemny 10
Język polski w świecie Wykład 8 Zaliczenie na ocenę 2
Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego Ćwiczenia 8 Praca pisemna 4
Język polski jako obcy do celów zawodowych Wykład 8 Praca pisemna 3
Warsztaty dydaktyczno-metodyczne (w tym hospitacje zajęć) Warsztat 56 Pisemna praca roczna – projekt dydaktyczny 22
Podstawy lingwistyki stosowanej Wykład 10 Zaliczenie na ocenę 2
Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej Wykład 16 Zaliczenie na ocenę 8
Elementy pedagogiki międzykulturowej Ćwiczenia 10 Zaliczenie na ocenę 4
Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego Wykład 10 Zaliczenie na ocenę 3
150 godz. 60 ECTS

⇦ WSTECZ