Logopedia – problemy pisania i czytania w szkole

Studia podyplomowe w zakresie: Logopedia – problemy czytania i pisania w szkole są adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie  nauki czytania i pisania w szkole. W związku z tym kandydat na studia  powinien:
  •  legitymować się dyplomem magisterskim lub licencjackim w zakresie: filologii (polskiej lub obcej), pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych;
  •  mieć podstawową wiedzę w zakresie: nauki o języku, pedagogiki i psychologii
  •  interesować się zagadnieniami, które zostały przedstawione w opisie programu studiów

Program studiów

Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Psycholingwistyczne podstawy nauki pisania i czytania
Wykład 30 Zaliczenie na ocenę 6
Lingwistyczny opis odmiany pisanej języka Ćwiczenia 30 Zaliczenie na ocenę 12
Trudności w pisaniu i czytaniu
Ćwiczenia 30 Egzamin 18
Logopedyczne podstawy usprawniania umiejętności czytania i pisania
Ćwiczenia 60 Zaliczenie na ocenę 24


150 godz.
60 ECTS

⇦ WSTECZ