SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA

Specjalizacja glottodydaktyczna proponuje bogatą ofertę dydaktyczną. Przede wszystkim przygotowuje studentów do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego i wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą. Dodatkowo jej absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej (I stopień studiów) oraz gimnazjum i liceum (II stopień studiów).

Program specjalizacji glottodydaktycznej dostosowany jest do standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Studenci specjalizacji glottodydaktycznej zdobywają wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a przede wszystkim w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (także jako języka specjalistycznego) oraz kultury polskiej. W trakcie zajęć poznają nowe metody i techniki efektywnego uczenia oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Ważnym elementem jest zapoznanie studentów z zasadami planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka i przygotowania właściwych materiałów dydaktycznych. Program specjalizacji obejmuje także takie zagadnienia, jak podstawy lingwistyki stosowanej, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie, których studenci zapoznają się z technikami nauczania wymowy i intonacji, zasad ortografii i gramatyki.


⇦ WSTECZ