Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.  Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich

Program studiów od roku akademickiego 2018/2019:

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej

Wykład

30

Egzamin pisemny

6

Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej

Wykład

40

Egzamin pisemny

9

Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej

Wykład i ćwiczenia

50

Egzamin ustny

11

Warsztat pracy z tekstem

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (test)

7

Współczesny język polski jako przedmiot nauczania

Wykład i ćwiczenia

60

Egzamin pisemny

15

Przeszłość języka polskiego

Wykład

40

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach

6

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Metodyka języka polskiego w liceum

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Seminarium dyplomowe

Seminarium

20

Egzamin i ocena pracy dyplomowej

15

Praktyki zawodowe

Praktyki

60

Ocena praktyk

 

 

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej

Wykład

30

Egzamin pisemny

6

Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej

Wykład

40

Egzamin pisemny

9

Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej

Wykład i ćwiczenia

50

Egzamin ustny

11

Warsztat pracy z tekstem

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (test)

7

Współczesny język polski jako przedmiot nauczania

Wykład i ćwiczenia

60

Egzamin pisemny

15

Przeszłość języka polskiego

Wykład

40

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach

6

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Metodyka języka polskiego w gimnazjum

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Metodyka języka polskiego w liceum

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Seminarium dyplomowe

Seminarium

20

Egzamin i ocena pracy dyplomowej

15

Praktyki zawodowe

Praktyki

60

Ocena praktyk


⇦ WSTECZ