Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej

Wykład

30

Egzamin pisemny

6

Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej

Wykład

40

Egzamin pisemny

9

Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej

Wykład i ćwiczenia

50

Egzamin ustny

11

Warsztat pracy z tekstem

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (test)

7

Współczesny język polski jako przedmiot nauczania

Wykład i ćwiczenia

60

Egzamin pisemny

15

Przeszłość języka polskiego

Wykład

40

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach

6

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Metodyka języka polskiego w gimnazjum

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Metodyka języka polskiego w liceum

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

7

Seminarium dyplomowe

Seminarium

20

Egzamin i ocena pracy dyplomowej

15

Praktyki zawodowe

Praktyki

60

Ocena praktyk


⇦ WSTECZ