OGÓLNOPOLSKA LOGOPEDYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

Wczesna interwencja logopedyczna

współorgaznizatorzy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

Komunikat II

1.    Osoby, które zgłosiły udział w konferencji, a jeszcze nie dokonały opłaty konferencyjnej mogą to uczynić w terminie do 5 września br. Po tym terminie zgłoszenie bez dokonanej wpłaty będzie anulowane bez możliwości wzięcia udziału w konferencji, z powodu ograniczonej liczby miejsc.
2.    Referentów, którzy z własnej inicjatywy zgłosiły referat, uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do 8 września br. Niestety, ograniczone środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie naszej konferencji nie pozwalają organizatorom zwolnić z opłaty konferencyjnej Państwa referentów, jak to było w przeszłości.
3.    Zamieszczamy
zaktualizowany program konferencji.

                                                                                 Organizatorzy
                                                           Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej



Pobierz formularz zgłoszeniowy...

Pobierz ZAKTUALIZOWANY PROGRAM konferencji...

Pobierz PROGRAM konferencji...

Zapraszamy.

Organizatorzy konferencji - Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, Pracownia Logopedii Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Podyplomowe Studium Neurologopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zapraszają Państwa do udziału w konferencji naukowej nt. Wczesna interwencja logopedyczna. Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 12 września 2010 roku w Uniwersytecie Warszawskim, Biblioteka Uniwersytecka BUW, Warszawa ul. Dobra 55/66.

Celem konferencji jest:

 • ukazanie znaczenia oraz możliwości stymulowania funkcji istotnych dla kształtowania mowy na każdym etapie rozwoju dziecka:

  • w okresie rozwoju płodowego, poprzez zajęcia w szkołach rodzenia dla rodziców, propozycje zachowań stymulujących funkcje ważne dla rozwoju mowy,
  • kształtowanie wrażliwości rodziców na obserwację symptomów istotnych dla rozwoju komunikacji i mowy w okresie noworodkowym i niemowlęcym;

 • wskazanie znaczenia oceny logopedycznej noworodka i niemowlęcia oraz sposobow wspomagania funkcji fizjologicznych podstawowych dla rozwoju mowy;
 • wskazanie konieczności i efektow włączenia logopedów do zespołow wielospecjalistycznych zajmujących się dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju;
 • ukazanie wagi trafności diagnozy logopedycznej na każdym etapie rozwoju dziecka w aspekcie planowania i efektywności pomocy logopedycznej oraz wielospecjalistycznej: krótkoterminowej oraz długoterminowej ze wskazaniem następstw zaburzeń/opoźnienia rozwoju mowy, w tym:

  • trudności w czytaniu i pisaniu,
  • nabywaniu umiejętności szkolnych,
  • deficytów poznawczych i emocjonalnych,
  • trudności w życiu społecznym,
  • zaburzeń osobowości;

 • wskazanie znaczenia wcześnie podejmowanej terapii logopedycznej u osob dorosłych i dzieci z zaburzeniami mowy w wyniku uszkodzeń oun;
 • przygotowanie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienie zaburzeń (i opóźnień rozwoju) mowy jako podstawy do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (integracyjnego) i potrzebie indywidualnego nauczania.

Planowane są cztery sesje tematyczne:

Sesja I Wczesna interwencja logopedyczna w praktyce
Sesja II Współpraca logopedy z zespołem wielospecjalistycznym
Sesja III Interwencja logopedyczna w przypadku regresu mowy u dzieci i dorosłych
Sesja IV Wczesna interwencja logopedyczna a trudności w czytaniu i pisaniu

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z propozycja tematu i formy swojego wystąpienia (referat, plakat) oraz jego streszczeniem (na płycie CD lub DVD). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 200 słów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośrod nadesłanych zgłoszeń. Czas przeznaczony na przedstawienie referatu - 30 minut.
Termin przyjmowania zgłoszeń referatow upływa 30 maja 2010r.
Zgłoszenia biernego uczestnictwa przyjmujemy do 30 lipca 2010.
Opłata konferencyjna wynosi: 300zł.

Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty podróży, zamieszkania i wyżywienia.

Opłatę należy wnieść w terminie do 30 lipca 2010r.,
na konto TKJ ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
09 10201156 0000 7902 0006 7801
z dopiskiem: konferencja logopedyczna

Chęć udziału w konferencji (czynnego lub biernego) można zgłaszać:

 • listownie pod adresem: Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64, lub
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Kolejne komunikaty konferencyjne będą zamieszczane na następujących stronach internetowych:

Z poważaniem

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Prezes Towarzystwa Kultury Języka,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Dr Maria Przybysz-Piwko
Uniwersytet Warszawski
Dr Danuta Emiluta-Rozya
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Elżbieta Stecko
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

⇦ WSTECZ